http://www.myanmarnursesinsingapore.org မွ စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာသူနာျပဳမ်ားအားလံုးကို ေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုေနပါတယ္... စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာသူနာျပဳမ်ားဘေလာ့ဂ္သည္ သူနာျပဳမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုခြင့္၊ အသိပညာမ်ားႏွီးေႏွာဖလွယ္ခြင့္၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေ၀ငွခြင့္၊ နယ္ျခားေျမျခားတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္အခက္အခဲရွိပါက ကူညီခြင့္ ရၾကေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ POST မ်ားတင္ခ်င္ပါက myanmarnurses.sg@gmail.com / saikyawthumyo@gmail.com သို႔ဆက္သြယ္ပါ၊ လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကေသာ စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာသူနာျပဳမ်ားႏွင့္ တျခားေသာ ဘေလာ့ဂ္ဂါ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား အားလံုးကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိခဲ့ပါက ခြင့္လႊတ္နားလည္းေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

Healthiest Foods on Earth


1. Berries
All berries are low in sugar and high in fiber. Blueberries have been shown to increase memory in lab studies, and raspberries and strawberries are loaded with ellagic acid, a powerful antioxidant that seems to have some anti-cancer properties, according to the American Cancer Society.

2. Beans
Beans are extremely high in fiber, which helps to control weight, prevent or manage diabetes and blood sugar, and may help prevent colon cancer and protect against heart disease. The National Institute of Medicine recommends 25-38 grams of fiber a day. The average American gets only 4-11 grams. One cup of beans provides 11-17 grams.

3. Nuts
Some of the largest and most important long-term studies of diet and health have shown that eating nuts several times a week is consistent with a risk of heart attack and heart disease that is 30%-50% lower than the general population. Just one ounce of nuts-almonds, macadamia, Brazil , walnuts, pecans-eaten three to five times a week seems to be the magic number. 4. Wild Salmon
Fish is the ultimate anti-aging food. Cold-water fatty fish like wild salmon, sardines, mackerel and herring contain omega-3 fats that protect the brain and the heart, improve mood, and lower blood pressure and triglycerides.

5. Raw Milk
Raw, organic milk nearly always comes from grass-fed cows and contains high levels of cancer-fighting CLA (conjugated linolenic acid) as well as a rich assortment of vitamins, minerals and beneficial bacteria (like Lactobacillus acidophilus)

6. Grass-Fed
Meat Meat from grass-fed cows has a much different fat profile than ordinary supermarket meat: high in omega-3s, lower in potentially harmful omega-6s and loaded with CLA, a kind of fat known for its anti-cancer activity. A superb source of protein and vitamin B12, it's also missing the antibiotics, steroids and hormones found in7. Eggs
Considered by many to be nature's most perfect food, the egg is high in protein and relatively low in calories. The yolk contains choline, one of the most important nutrients for the brain, as well as lutein and xeazanthin, two critical nutrients for eye health. Brassica Vegetables Cabbage, Brussels sprouts, broccoli and kale all contain plant compounds called indoles that help reduce the risk of cancer. In addition to a stunning range of vitamins and minerals, they also contain sulforaphane, an important plant chemical that helps the body detoxify health-damaging chemicals.

8. Apples
Not only do they keep the doctor away, they also appear to do the same for lung cancer, diabetes and asthma. An apple contains five grams of fiber and a rich blend of nutrients including the bone-building vitamin K and the anti-inflammatory nutrient quercetin. And there's no better way to control your appetite than an apple eaten about half an hour before a big meal.

9. Onions and Garlic
In an impressive number of published studies, the consumption of onions and garlic has demonstrated protective effects against stomach, prostate and esophageal cancer. Along with broccoli, tea and apples, onions and garlic are among a select group of foods found to reduce mortality from heart disease by 20%.

10. Pomegranate Juice
Called "a natural Viagra" by researchers at Tel Aviv University , pomegranate juice is loaded with antioxidants. Studies show it can reduce blood pressure and plaque in the arteries. New research indicates it also slows the progression of tumors.. Four to eight ounces a day is highly recommended.

11. Green Tea
Though all teas are great for you, green tea has a unique profile of plant chemicals that have anti-cancer activity. It's now fairly established that green tea may help prevent the following types of cancers in humans: bladder, colon, esophagus, pancreas, rectum and stomach. If that's not enough, it also appears to help with weight control. the meat that comes from feedlot farms.

0 comments: on "Healthiest Foods on Earth"

Post a Comment

အမွတ္တရေလး တခုခုေရးခဲ့ဦးေနာ္